Gyors
kiszállítás

kedvező díj

Biztonságos
vásárlás

gyors pénztár

Telefonos ügyfélszolgálat

0265-323.023

Egyéb tudomány

1-8-ig Össz.: 31

oldalanként
Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása
 1. A Duna - Utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig

  A Duna - Utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig

  63,00 RON

  A Duna utazás fölfelé a folyón a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig című könyvében, majd így folytatja: 2011 márciusában indultam útnak a romániai Duna-deltából, és utamat többször megszakítva, 2012 márciusában értem el a folyam németországi forrásvidékét. Az utazások között vissza-visszatértem Budapestre, hogy tudósítóként keressem a kenyeremet, és némi időt töltsek a családommal. Többnyire autóval keltem útra, de gyalogoltam, bicikliztem, utaztam hajóval, vonattal, repülővel és egyszer, a szerbiai Kladovóban, Matthew fiam gördeszkáján is. Minden létező alkalommal úsztam a folyóban, főként nyáron, kora reggelenként, időnként alig haladva az erős, hat kilométer per órás sodrásban, de volt, hogy a gátak közelében megbúvó tavakban vagy a holtágakban mártóztam meg Szeretném hinni, hogy egyszerre vagyok nyugati utazó, aki újra felfedezi a Keletet, és keleti utazó, aki újra felfedezi a Nyugatot. További információk
 2. A Dzsumbuj - Egy telep élete

  A Dzsumbuj - Egy telep élete

  12,00 RON

  E különös szociográfia színhelye egy, ma már csak maradványaiban létező telep, Budapest kilencedik kerületében. 1937-ben épült az a három ház, amely a Dzsumbuj néven vált ismertté, egyben a társadalom más rétegei által kiközösítetté, lenézetté. Ennek oka a telepen élők egzisztenciális bizonytalansága, amely már a környék polgárosult lakóinak megállapodottságát is veszélyeztette. A telep hihetetlen túlzsúfoltsága, szoba-konyhás lakásrendszere egy sajátos, ,,nyitott" létformát eredményezett. Az ide települt és telepített hatalmas és heterogén közeg a környéket szabályszerűen sokkolta, a kívülállókat teljes mértékben kiközösítette és egy áthághatatlan viselkedés- és magatartásformát alakított ki. Az ötvenes évektől az új településstruktúrához adaptált telepi életforma jött létre, ám az őslakó ,,dzsumbujisták" most is bűnbak-csoportként éltek a környék társadalmi és magánéleti tudatában. Ami persze nem volt alaptalan, hiszen a lakások szerkezeti felépítése csak a közös nyilvánosságot tette lehetővé, ami törvényszerűen oly nyílt és brutális volt, hogy a magánéletnek semmi tere sem maradt. A telepet összetartó erő kettős - egyrészt a külső kényszer, s az általa kialakult gettó-tudat, másrészt a később ide költözőket az új honfoglalás reménye élteti. Ugyanakkor a szegény életforma legnegatívabb elemei gátlás nélkül törnek fel. Idénymunka, alkalmi munka, esetleg segédmunka nyújtja a létfenntartás szűkös lehetőségeit. Információéhség és teátrális viselkedésmód jellemzi az itt lakókat. A stabilitás hiánya egy sajátos telepi rokonságláncolatot hoz létre, amely részben enyhíti, részben erősíti a csak társas életformában elképzelhető lét konfliktusait. Súlyos gond e közösség életformájában az alkoholfogyasztás, ami átcsap permanens szociális ivásba, majd alkoholfüggőségű kultúrába, amely törvényszerűen visszahat a családok anyagi helyzetére, szétzilálja az emberi és telepi viszonyokat. Ambrus Péter munkája átfogó képet ad a szegénységről, tárgyán messze túlmutató tanulságokat közöl, és a mélyinterjúkból idézett szövegrészletek, az esettanulmányok, a számszerűsíthető következtetések, általánosítások mellett döbbenetes egyéni sorsokat villant fel. További információk
 3. A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege - Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944

  A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege - Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944

  82,00 RON

  Az antiszemitizmus tekintetében Horthy Miklós és rendszere kétarcú: a rendszer jóval radikálisabban volt antiszemita, mint elsőszámú vezetője. 1944-ig a kormányzó a közhangulattal is szembeszállva mérséklő politikát folytatott. A német megszállást követően viszont hozzájárult a parlament többsége által már régóta követelt antiszemita intézkedések végrehajtásához, beleértve a deportálást is, holott ennek következményeivel már régóta viszonylag pontosan tisztában volt. További információk
 4. A kő marad

  A kő marad

  42,00 RON

  Wass Albert címünkben megidézett verse mindent elmond hazáról, hűségéről és hitről. A maradó kő és a szaladó víz költői kontrasztja az egyik legszebb példázat és hitvallás a mi nyelvünkön. Kötetünkben fel is keresünk nem kevés "követ". A Torockó fölé tornyosuló Székelykő és a Brassóhoz közeli Királykő - mint két végpont - már nevében is hordozza ezt a rendíthetetlen, kemény anyagot. Bekiáltunk, -kíváncsiskodunk három közismert nagy és néhány félreeső, kisebb barlangba. E meselabirintusok mellett pedig ellátogatunk a híres Tordai-hasadékba és a Békás-szorosba, a hegységek közül felkeressük a hozzánk minden tekintetben közeli Bihar-hegységet és a Retyezátot. De sétálunk egyet Almásgalgón, a Sárkányok kertjében, ahogy vándorlásunk során "belebotlunk" a feleki gömbkövekbe is. Mondhatni, minden követ megmozgatunk az ügyben, hogy köveinket követve megismerjen az Olvasó is minél többet Erdély közismert természeti csodáiból és rejtett zugaiból. További információk
 5. A magyar helyesírás szabályai / 12. kiadás - Új magyar helyesírás 2015

  A magyar helyesírás szabályai / 12. kiadás - Új magyar helyesírás 2015

  48,00 RON

  A magyar helyesírás új, a Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott szabályzata: a 12. kiadás. - A magyar helyesírásra vonatkozó szabálypontok példákkal - A szabályzathoz szervesen kapcsolódó szótár a megfelelő szabálypontokra való hivatkozással - A 11. és a 12. kiadás közti különbségek és változások felsorolása, példákkal - Jól használható tematikus tárgymutató - A nyomtatott műhöz annak tartalmával azonos internetes hozzáférés két évig További információk
 6. A Napváros

  A Napváros

  18,00 RON

  Lazi Könyvkiadó 2002, Szeged Fordító: Sallay Géza Tomasso Campanella életművének csúcspontja A Napváros című dialógusa (és a szorosan hozzá kapcsolódó, vele lényegében egy művet alkotó traktátusa, a Vitás kérdések a legjobb köztársaságról). Az inkvizíció börtönében, 1602-ben írt államelmélet és államelméleti utópia szervesen beleillik a filozófia történetének nagy állambölcseletei sorába, elődjei közt tarthatja számon Platón Államát, közvetlen utódai sorában Morus Utópiáját, rokonai közt Babeuf, Cabet és Blanqui munkáit. Ma már más rokonait is említeni szokás: Fichte zárt állama, a dél-amerikai jezsuita mini-teokráciák, a hippik kommunái is szerepelnek a végtelen hosszúságú listán. Napvárosban mindenki dolgozik, a termelt javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlít a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árucsere, a hatalom, az irányítás a tudósok kezében összpontosul. Ez a viszonylag egyszerű, kommunisztikus struktúra azonban nem önmagában tekintendő, hanem abban a kontextusban, amelyben keletkezett, és nem az utópisztikus és egyéb szocializmusokkal vetendő egybe, hanem az államelméleti alapfogalmakat tisztázó munkákkal. Campanella műve tehát nem azért jelentős, amit pozitív programként javall, hanem fogalomtisztázó, az abszolutisztikus államelméletekkel szembenálló tendenciája miatt. Ezért tekintik fontos, tisztázó műnek a legmodernebb republikánus elméletek szerzői is. További információk
 7. A nőkről és a házasságról

  A nőkről és a házasságról

  33,00 RON

  Rotterdami Erasmus: A nőkről és a házasságról című válogatott fordításokat tartalmazó kötete egy olyan, fiatal kutatókból és tehetséges egyetemi hallgatókból alakult fordítóműhely első közös munkája, amely Rotterdami Erasmus (1469-1536) egyik legnagyobb hatású műve, a Colloquia teljes fordítását, valamint korszerű jegyzetapparátus kíséretében történő kiadását tűzte ki céljául. A munka illeszkedni próbál a nemzetközi tudományos trendekhez, hiszen olyan szövegeket tesz hozzáférhetővé magyar nyelven, amelyek a Gender Studies utóbbi évtizedekben történt felívelésének köszönhetően immáron hazánkban is egyre nagyobb számú érdeklődő olvasóra, valamint olyan kutatóra számíthatnak, akik számára ezeknek a műveknek az ismerete elengedhetetlen. A fordítások nyelvükben is igyekeznek visszaadni azt a könnyedséget, amely az eredetileg társalgási kézikönyvnek indult, ám az egyre bővülő új kiadásokban már afféle keresztény etikai kézikönyvvé alakuló Colloquia egyik legfőbb stílusbeli jellegzetessége volt. Az alkotók szilárd meggyőződése, hogy ezek a művek nem csupán a szakmai közönség, a 16. századi eszmetörténetet kutató történészek, avagy a korral foglalkozó irodalomkutatók számára jelentenek kiaknázható és hasznosítható forrásanyagot, hanem egyúttal, szerzőjük eredeti szándékának megfelelően, nagyon is gyakorlatorientált, mindennapi etikai útmutatóval szolgálnak korra, nemre és vallásra való tekintet nélkül minden olyan mai olvasó számára is, akik napjaink értékeit elvesztő vagy semmibe vevő világában mégis valamiféle erkölcsi fogódzót keresnének. Nekik is szól ez a könyv. Erasmus neve... Galamb Zoltán (Ekultúra) Erasmus neve manapság főként a róla elkeresztelt program keretében, ösztöndíjjal külföldön tanulók körében ismert. (Akik látták a Lakótársat keresünk című aranyos és nagyszerű filmet, azok pontosan tudják, miről beszélek.) Pedig a humanista gondolkodó, Morus Tamás barátja, ékesszólásával is kivívta magának a helyet az egyetemes kiválóságok panteonjában. És amiként az a reneszánsz delén cseppet sem számított szokatlannak, ő is a kor lingua francáját, vagyis a 20–21. század nemzetközi angoljának megfeleltethető latint használta gondolatainak kifejtésére (voltaképp a latin nyelv megújítójaként tartják számon őt), s tette ezt a klasszikus auktorok modorában és színvonalán, a görög és latin műveltséget a középkori kereszténység eszméivel keverve. Igaz viszont, hogy Jézus egyházának dogmáit és szemléletét sokszor meglehetősen komoly kritikával illette, különösen azokat az akkoriban még általánosan elterjedt nézeteket, melyek szerint a szerzetesi, önmegtartóztató lét sokkal inkább Istennek tetsző, sokkal keresztényibb, mint házasságban élni. A saját, kiábrándító monostori tapasztalatainak fényében átértékelt vallásosság bírálata voltaképp a lutheránus reformációval rokon eretnekségnek tűnt fel a késő 15. századi papság szemében, és Erasmusnak emiatt nem kevés zaklatásban volt része. A szabadszellemű, vérbeli tudóst azonban a papi ellenszenv sem tántoríthatta el valódi hivatásának gyakorlásában. A szövegek (egy kivétellel csupa colloquia) az ókori görög dialógusok és a szintén ezek mintájára készült római kori beszélgetések formarendjét követik, melyekben a fiktív társalgók egymás érveire odafigyelve, célzott kérdésekkel fejtik véleményüket, és cserélnek szó szerint eszmét a címekben nagy vonalakban meghatározott témákról. Már a kölcsönös tisztelet és a szép megfogalmazás eltanulása végett érdemes olvasgatni e diskurzusokat, a „Meggyőző beszéd a házasság dicséretéről” pedig az érveket felsoroló és ellenérveket sorra megcáfoló, retorikailag tökéletesen felépített beszéd modellje, melynek tanulmányozása mind a gimnazistáknak, mind az egyetemistáknak igencsak nagy hasznára lenne, ha valóban hathatósan szeretnék kifejteni nézeteiket. Márpedig efféle feladattal egyre gyakrabban találkozni az érettségi alkalmával, esetleg házi dolgozat formájában. Maguk a problémák első ránézésre javarészt nyilvánvalóan túlhaladottak, hiszen a közel félezer év rengeteg változást hozott a házasság, s különösen a nők társadalmi helyzete terén. Ám ha jobban belegondolunk, az anyai szoptatás fontosságára éppúgy érdemes felhívni a figyelmet ma, amikor tizenéves lányok nem egyszer érettségi ajándék gyanánt kapnak mellimplantátumot, legfeljebb nem a dajka mint alternatíva helytelenségét kell kidomborítani. És ugyan a vallásos visszavonultság és a cölibátus is kevésbé foglalkoztatja a mai társadalmat, a mostanában mind gyakrabban a világ elé tárt papi és szerzetesi képmutatás egyáltalán nem új keletű, hiszen e szövegekben már Erasmus is kipellengérezte a fennen hangoztatott tisztaság ellenére semmiféle testi örömtől nem tartózkodó egyházfikat. Ráadásul a házasság, a gyermeknevelés felelőssége szintén a mai napig kardinális kérdés maradt az egészséges társadalom fenntartásáról szóló vitákban, ahogy a férfiak alapvető viselkedése sem változott, mivel a kicsapongóbb fajta (vagyis valószínűleg a többség) ma is „borra, kurvákra, kockára” (67. o.) költi minden pénzét, még ha Jägermeisternek, egyéjszakás kalandnak, pókernek, vagy ezeket behelyettesítő vétkeknek és szórakozási formáknak hívjuk is ezeket. A kötet mindenképp tanulságos és értékes tehát, nekem mindössze az eredeti latin szövegek hiányoznak a magyar fordítások mellől, Erasmus stílusa ugyanis érezhetően könnyed, gördülékeny, humoros, ugyanakkor ahol kell, kifinomult, pallérozott, és a klasszikus szerzők és reneszánsz humanisták nyelve már csak egykori státusza miatt megismerésre érdemes. Szerencsére Morus Tamásnak a függelékben olvasható verse párhuzamosan olvasható mindkét nyelven, és így nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy az Utópia alkotója miféle nőt tartott kívánatosnak (nem, véletlenül sem a küllem, inkább a belbecs számított neki!), hanem azt is, mennyire természetesen áradnak eredetiben a cinquecentóra jellemző ritmikájú verssorok. A könyv legfőbb értéke mégis az, hogy – amennyiben rászánjuk magunkat az elolvasására – megtanít minket az elmúlt korok gondolkodóinak megbecsülésére, akiknek meglátásai egészen más megvilágításba helyezhetnek ma is aktuális kérdéseket. Már ezért érdemes (különösen az akár nemzetközi tanulmányokra is nyitott egyetemistáknak javallott) megismerkedni Erasmus alakjainak gondolataival. Tartalom: Bevezetés (Petneházi Gábor) Meggyőző beszéd a házasság dicséretéről A kérő és a lány A hajthatatlan hajadon A bűnbánó hajadon Feleségek iskolája Az ifjú és a szajha Az apát és a művelt asszony A kismama Istentelen házasság Szenátuska, avagy az asszonyok tanácsa Függelék – Morus Tamás: Candidushoz, hogy milyen feleséget válasszon http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2012-03-26+09:00:00/rotterdami-erasmus-a-nokrol-es-a-hazassagrol További információk
 8. A termékfotózás iskolája - Kézműveseknek, bloggereknek, webáruház-tulajdonosoknak

  A termékfotózás iskolája - Kézműveseknek, bloggereknek, webáruház-tulajdonosoknak

  60,00 RON

  Az itt bemutatott ötletek, tanácsok és példák kifejezetten alkalmi fotósoknak szólnak, éppen ezért a kötetben szándékosan kerültük a nehezen érthető szakzsargont. A könyv megismertet a fényképezőgép kezelésével, és bevezet a fotózás alapjaiba. E tudás birtokában nem jelent majd problémát, hogy képeinkkel pontosan megmutassuk tárgyainkat, és a képek kiváló minőségben, felhasználásra készek legyenek. Ahogy megértjük, mitől lesz jó egy fénykép, a fotózás már cseppet sem tűnik ijesztő feladatnak, inkább élvezetes munka lesz. További információk

1-8-ig Össz.: 31

oldalanként
Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása