Gyors
kiszállítás

kedvező díj

Biztonságos
vásárlás

gyors pénztár

Telefonos ügyfélszolgálat

0265-323.023

8 termék

oldalanként

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása
 1. Az antik világ - Róma

  Az antik világ - Róma

  56,00 RON

  A kötet szócikkei áttekintést adnak az ókori római mitológia és vallás alakjairól, a történelem legfontosabb eseményeiről, azok helyszíneiről, továbbá az időszak történelmét és kultúráját alakító kiemelkedő személyiségekről. További információk
 2. Johann Sebastian Bach (CD melléklettel)

  Johann Sebastian Bach (CD melléklettel)

  35,00 RON

  Tudtad-e, hogy Bach ükapjának az apja, azaz a szépapja molnár volt, és a malmát hajtó víz dallamát játszotta citerán, vagy hogy Bach tizenkét éves korára már csembalózott, orgonált, hegedült és brácsázott? További információk
 3. Ludwig van Beethoven (CD melléklettel)

  Ludwig van Beethoven (CD melléklettel)

  35,00 RON

  Tudtad-e, hogy Bach ükapjának az apja, azaz a szépapja molnár volt, és a malmát hajtó víz dallamát játszotta citerán, vagy hogy Bach tizenkét éves korára már csembalózott, orgonált, hegedült és brácsázott? További információk
 4. Olajfestés - Anyagok és Technikák

  Olajfestés - Anyagok és Technikák

  64,00 RON

  A rendkívül változatos és sokoldalúan alkalmazható olajfestékek részletes bemutatása. Minden lényeges tudnivaló az olajfestésnél használatos anyagokról, eszközökről és technikákról, hogy készségeinket és kreativitásunkat fejlesztve saját magunk is míves olajfestményeket alkothassunk. Változatos témák, például csendéletek, portrék és tájképek rnegörökítésének szernléltetése lépésről lépésre, hasznos tanácsokkal a nehezebb műfajok megközelítéséhez. További információk
 5. Szép magyar ének I.

  Szép magyar ének I.

  72,00 RON

  Ez a daloskönyv azért született, hogy elvigye a családokba, baráti társaságokba, közösségekbe az éneklés csodálatos örömét. A válogatás szép magyar énekeinkből: gyermekdalokból, népdalainkból, népies és zeneszerzői dalokból, görög és római katolikus illetve protestáns egyházi énekekből ölel fel egy csokorra valót. (Béres József) További információk
 6. Szép magyar ének II.

  Szép magyar ének II.

  57,00 RON

  A Szép magyar ének daloskönyv II. kötete anyagának derékhada a népdalok köréből került ki: zömében kalotaszegi, mezőségi, Maros-völgyi, gyimesi és moldvai énekeinkből, de mások közt például néhány régi unitárius énekkel is gazdagítottuk a könyv tartalmát. (Béres József) További információk
 7. Titkosírások (Fejezetek a rejtjelezés történetéből)

  Titkosírások (Fejezetek a rejtjelezés történetéből)

  28,00 RON

  Már a leg­ré­gibb ko­rok­ban fel­me­rült an­nak szük­sé­ges­sé­ge, hogy a le­írt gon­do­la­tot a be nem a­va­tot­tak szá­má­ra ért­he­tet­len szö­veg ho­má­lyá­ba rejt­sék el­. A tit­ko­sí­rás hasz­ná­la­tá­nak a po­li­ti­ká­ban, a dip­lo­má­ci­á­ban és a ka­to­na­i te­vé­keny­ség­ben min­den i­dő­ben ki­e­mel­ke­dő fon­tos­sá­ga volt. Az ü­ze­net, a le­vél, a táv­i­rat szö­ve­gé­nek el­rej­té­sé­re szám­ta­lan mód és le­he­tő­ség van, de a szö­veg a cím­zett szá­má­ra csak ak­kor vá­lik ért­he­tő­vé, ha az ü­ze­net kül­dő­je és az­, a­ki­nek az ü­ze­net szól, a­zo­nos mó­don fe­lé­pí­tett ,,­kulcs" vagy ,,­kód­könyv" bir­to­ká­ban ír­ja, il­let­ve ol­vas­sa az ü­ze­ne­tet. Ez a k­rip­tog­rá­fi­a e­gyik a­lap­tör­vé­nye, ma is ér­vény­ben lé­vő gya­kor­la­ta. A szer­ző - a­ki­nek több év­ti­ze­des mun­kás­sá­ga a rejt­je­le­zés­sel kap­cso­la­tos - át­te­kin­tést ad a tit­ko­sí­rá­sok ke­let­ke­zé­sé­ről, fej­lő­dé­sé­ről és a kü­lön­bö­ző ko­rok­ban va­ló fel­hasz­ná­lá­sá­ról. A be­ve­ze­tő a rejt­je­le­zés lét­re­jöt­té­nek szük­ség­sze­rű­sé­gét mu­tat­ja be a tit­ko­sí­rá­sok ó­ko­ri em­lé­ke­i­nek tük­ré­ben. A kö­zép­kor hoz­za meg a tit­ko­sí­rá­sok új­ra­é­le­dé­sét, fej­lő­dé­sét. A kód­rejt­je­le­zés a dip­lo­má­ci­a­i te­vé­keny­ség és a hír­szer­ző szol­gá­la­tok ki­te­re­bé­lye­se­dé­sé­ben kap pol­gár­jo­got, majd a tech­ni­ka­i fej­lő­dés lét­re­hoz­za a rejt­je­le­ző gé­pe­ket. A könyv leg­bő­sé­ge­sebb fe­je­ze­te a ma­gyar­or­szá­gi tit­ko­sí­rá­so­kat tag­lal­ja. Ba­las­si Bá­lint, Páz­mány Pé­ter, Z­rí­nyi Mik­lós, I­I. Rá­kó­czi Fe­renc, vé­gül Kos­suth La­jos k­rip­to­gram­má­já­ig rop­pant szé­les az itt­ho­ni vá­lasz­ték. A pre­cíz át­te­kin­tést a kém­ke­dés, le­hall­ga­tás és dip­lo­má­ci­a­i ü­ze­net­vál­tás kö­ze­li múlt­já­nak és pers­pek­tí­vá­já­nak váz­la­ta zár­ja. További információk
 8. Vízfestés - Anyagok és Technikák

  Vízfestés - Anyagok és Technikák

  64,00 RON

  A vízfestés művészetének fortélyait és eszközeit bemutató, a témát átfogóan, de lényegre törően kezelő, praktikus formátum. Száznál több alkotói folyamat lépésről lépésre történő, gazdagon illusztrált bemutatása, változatos témák, például tájak, épületek, emberek, csendéletek megörökítésének szemléltetésével. A vízfestés legfontosabb technikáinak részletes ismertetése, különös tekintettel az olyan általános szempontokra, mint a kompozíció és az ecsetkezelés, de kitérve a különleges hatásokat eredményező eljárásokra, így a pontozásos és a lazúrozó technikára is. További információk

8 termék

oldalanként

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása